Декларация за поверителност на личните данни

Тази Политика за поверителност на личните данни (наричана по-нататък - Политиката за поверителност) се прилага за цялата информация, която сайтътПортал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com, (наричан по-долу - https://gardens-bg.desigusxpro.com), разположен на името на домейнаgardens-bg.desigusxpro.com (както и неговите поддомейни), могат да се запознаят с Потребителя, докато използва сайта gardens-bg.desigusxpro.com (както и неговите поддомейни), неговите програми и продуктите му.

1. Дефиниция на термини

1.1 В настоящата Политика за поверителност се използват следните термини:

1.1.1. «Администрация на сайта"(Наричан по-долу администрацията) - служители, упълномощени да управляват сайтаПортал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.comкоито организират и (или) извършват обработката на лични данни, както и определят целите на обработването на личните данни, състава на личните данни, които ще бъдат обработвани, действията (операциите), извършени с личните данни.

1.1.2. „Лични данни“ - всяка информация, която се отнася пряко или косвено към конкретно или идентифицирано физическо лице (субект на лични данни).

1.1.3. „Обработка на лични данни“ - всяко действие (операция) или набор от действия (операции), извършени с помощта на инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти с лични данни, включително събиране, запис, систематизация, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна), извличане, използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни.

1.1.4. „Поверителност на личните данни“ е задължително изискване за Оператора или друго лице, което е получило достъп до лични данни, за да предотврати разпространението им без съгласието на субекта на личните данни или други правни основания.

1.1.5. "УебсайтПортал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com„Колекция от взаимосвързани уеб страници, разположени в Интернет на уникален адрес (URL):gardens-bg.desigusxpro.comкакто и неговите поддомейни.

1.1.6. „Поддомейни“ са страници или набор от страници, разположени в домейни от трето ниво, принадлежащи на портала за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com, както и други временни страници, в дъното на които е информацията за контакт на администрацията

1.1.5. „Потребител на сайтаПортал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com "(Наричан по-долу Потребителят) - лице, което има достъп до сайтаПортал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.comчрез Интернет и използване на информацията, материалите и продуктите на сайтаПортал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com.

1.1.7. „Бисквитките“ е малка част от данни, изпращани от уеб сървър и съхранявани на компютъра на потребителя, които уеб клиентът или уеб браузърът изпраща на уеб сървъра всеки път в HTTP заявка при опит за отваряне на страницата на съответния сайт.

1.1.8.„IP-адрес“ е уникален мрежов адрес на възел в компютърна мрежа, чрез който Потребителят получава достъп до https://gardens-bg.desigusxpro.com.

2. Общи разпоредби

2.1. Използването на уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com от Потребителя означава приемане на настоящата Политика за поверителност и условията за обработка на личните данни на Потребителя.

2.2. В случай на несъгласие с условията на Политиката за поверителност, Потребителят трябва да спре да използва уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com.

2.3. Тази Политика за поверителност се отнася за уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com. https://gardens-bg.desigusxpro.com не контролира и не носи отговорност за сайтове на трети страни, до които Потребителят може да следва връзките, достъпни на уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com.

2.4. Администрацията не проверява точността на предоставените от Потребителя лични данни.

3. Предмет на политиката за поверителност

3.1. Настоящата Политика за поверителност установява задълженията на Администрацията за неразгласяване и гарантиране на защитата на поверителността на личните данни, които Потребителят предоставя при поискване на Администрацията при регистрация в уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com или при абониране за информационен имейл пощенски списък.

3.2. Личните данни, разрешени за обработка съгласно настоящата Политика за поверителност, се предоставят от Потребителя чрез попълване на формуляри на уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com и включва следната информация:
3.2.1. фамилия, име, отчество на Потребителя;
3.2.2. Телефонен номер за контакт на потребителя;
3.2.3. имейл адрес (имейл)
3.2.4. място на пребиваване на Потребителя (ако е необходимо)
3.2.5. снимка (ако е необходимо)

3.3. https://gardens-bg.desigusxpro.com защитава данните, които се предават автоматично при посещение на страниците:
- IP адрес;
- информация от бисквитки;
- информация за браузъра
- време за достъп;
- референт (адрес на предишната страница).

3.3.1. Деактивирането на бисквитките може да доведе до невъзможност за достъп до части от сайта, които изискват разрешение.

3.3.2. https://gardens-bg.desigusxpro.com събира статистически данни за IP адресите на своите посетители. Тази информация се използва за предотвратяване, идентифициране и решаване на технически проблеми.

3.4. Всяка друга лична информация, която не е посочена по-горе (история на посещенията, използвани браузъри, операционни системи и т.н.), е обект на сигурно съхранение и неразпространение, освен в случаите, предвидени в клаузите. 5.2. от настоящата Политика за поверителност

4. Цел на събиране на лична потребителска информация

4.1. Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани от Администрацията за следните цели:
4.1.1. Идентификация на Потребителя, регистриран на уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com за допълнително разрешение.
4.1.2. Осигуряване на Потребителя достъп до персонализирани данни на сайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com.
4.1.3. Установяване на обратна връзка с Потребителя, включително изпращане на известия, заявки относно използването на уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com, обработка на заявки и приложения от Потребителя.
4.1.4. Определяне на местоположението на Потребителя за осигуряване на сигурност, предотвратяване на измами.
4.1.5. Потвърждение за точността и пълнотата на личните данни, предоставени от Потребителя.
4.1.6. Създаване на акаунт за използване на части от сайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com, ако Потребителят се е съгласил да създаде акаунт.
4.1.7. Потребителски известия по имейл.
4.1.8. Осигуряване на Потребителя на ефективна техническа поддръжка в случай на проблеми, свързани с използването на сайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com.
4.1.9. Предоставяне на Потребителя, със съгласието му, на специални оферти, бюлетини и друга информация от името на сайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com.

5. Методи и условия за обработка на лична информация

5.1.Обработката на личните данни на Потребителя се извършва без ограничение във времето, по някакъв законен начин, включително в информационни системи за лични данни, използващи инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти.

5.2. Личните данни на Потребителя могат да бъдат прехвърляни на упълномощени държавни органи само на основанието и по начина, предвиден в закона.

5.3. В случай на загуба или разкриване на лични данни, Администрацията има право да не информира Потребителя за загубата или разкриването на лични данни.

5.4. Администрацията предприема необходимите организационни и технически мерки за защита на личната информация на Потребителя от неоторизиран или случаен достъп, унищожаване, промяна, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия на трети страни.

5.5. Администрацията, заедно с Потребителя, предприема всички необходими мерки за предотвратяване на загуби или други негативни последици, причинени от загубата или разкриването на личните данни на Потребителя.

6. Права и задължения на страните

6.1. Потребителят има право:

6.1.1. Вземете безплатно решение да предоставите личните си данни, необходими за използването на уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com, и да се съгласи с тяхната обработка.

6.1.2. Актуализирайте, допълвайте предоставената информация за личните данни в случай на промени в тази информация.

6.1.3. Потребителят има право да получава информация от администрацията относно обработката на личните му данни, ако такова право не е ограничено в съответствие с федералните закони. Потребителят има право да изиска от Администрацията разяснения на личните си данни, тяхното блокиране или унищожаване, ако личните данни са непълни, остарели, неточни, незаконно получени или не са необходими за посочената цел на обработване, както и да предприеме предвидени от закона мерки за защита на техните права. За целта е достатъчно да уведомите администрацията на посочения имейл адрес.

6.2. Администрацията е длъжна:

6.2.1. Използвайте получената информация единствено за целите, посочени в точка 4 от настоящата Политика за поверителност.

6.2.2. Гарантирайте съхраняването на поверителна информация в тайна, не разкривайте без предварително писмено разрешение на Потребителя, а също така не продавайте, обменяйте, публикувайте или разкривайте по други възможни начини прехвърлените лични данни на Потребителя, с изключение на кл. 5.2. от настоящата Политика за поверителност

6.2.3. Вземете предпазни мерки за защита на поверителността на личните данни на Потребителя в съответствие с процедурата, която обикновено се използва за защита на този вид информация при съществуващи бизнес транзакции.

6.2.4. Блокирайте личните данни, свързани със съответния Потребител, от момента на контакт или искане на Потребителя, или неговия законен представител или упълномощен орган за защита правата на субектите на лични данни за периода на проверка, в случай на разкриване на неточни лични данни или незаконни действия.

Отговорност на страните

7.1. Администрацията, която не е изпълнила задълженията си, носи отговорност за загуби, понесени от Потребителя във връзка с незаконното използване на лични данни, в съответствие със закона, с изключение на случаите, предвидени в кл. 5.2. и 7.2. от настоящата Политика за поверителност

7.2. В случай на загуба или разкриване на поверителна информация, администрацията не носи отговорност, ако тази поверителна информация:
7.2.1. Стана публично достояние преди загубата или разкриването му.
7.2.2. Беше получена от трета страна, докато не бъде получена от Ресурсната администрация.
7.2.3. Бе оповестена със съгласието на Потребителя.

7.3.Потребителят е изцяло отговорен за спазването на изискванията на законодателството на Руската федерация, включително законите за рекламата, за защитата на авторското право и сродните му права, за защитата на търговски марки и знаци за услуги, но не се ограничава до гореизброеното, включително пълна отговорност за съдържанието и формата на материалите.

7.4. Потребителят признава, че отговаря за всяка информация (включително, но не само: файлове с данни, текстове и т.н.), до която може да има достъп като част от портала на сайта за летни жители и градинари https: // garden- fr.desigusxpro.com е отговорност единствено на лицето, предоставило такава информация.

7.5. Потребителят се съгласява, че предоставената му информация като част от уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com може да бъде обект на интелектуална собственост, правата върху които са защитени и принадлежат на други Потребители, партньори или рекламодатели, които публикуват такава информация на уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com.
Потребителят няма право да прави промени, да дава под наем, да прехвърля на заем, да продава, разпространява или създава производни произведения въз основа на такова Съдържание (изцяло или частично), освен ако тези действия не са изрично разрешени писмено от собствениците на такова Съдържание в съответствие с условията на отделно споразумение.

7.6. Във връзка с текстови материали (статии, публикации, които са свободно достъпни за обществеността на уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com) е разрешено разпространението им, при условие че е предоставена връзка към https: // garden- fr.desigusxpro.com.

7.7. Администрацията не носи отговорност за Потребителя за загуба или вреда, нанесена от Потребителя в резултат на изтриване, неуспех или невъзможност да се запазят каквито и да било Съдържание и други комуникационни данни, съдържащи се в уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com или предавани чрез него.

7.8. Администрацията не носи отговорност за преки или косвени загуби, възникнали поради: използване или невъзможност за използване на сайта или отделни услуги; неоторизиран достъп до комуникациите на Потребителя; изявления или поведение на която и да е трета страна на сайта.

7.9. Администрацията не носи отговорност за каквато и да е информация, публикувана от потребителя на уебсайта Портал за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com, включително, но не само: информация, защитена с авторски права, без изричното съгласие на собственика на авторските права.

8. Решаване на спорове

8.1. Преди да се обърнете към съда с иск за спорове, произтичащи от отношенията между Потребителя и Администрацията, е задължително да се подаде иск (писмено предложение или електронно предложение за доброволно разрешаване на спора).

8.2. Получателят на иска в рамките на 30 календарни дни от датата на получаване на иска, писмено или по електронен път, уведомява заявителя за искането за резултатите от разглеждането на иска.

8.3. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен до Арбитражния съд.

8.4. Настоящото законодателство се прилага към настоящата Политика за поверителност и отношенията между Потребителя и Администрацията.

9. Допълнителни условия

9.1. Администрацията има право да прави промени в настоящата Политика за поверителност без съгласието на Потребителя.

9.2. Новата Политика за поверителност влиза в сила от момента, в който е публикувана на портала за летни жители и градинари https://gardens-bg.desigusxpro.com, освен ако не е предвидено друго от новото издание на Политиката за поверителност.

9.3. Всички предложения или въпроси относно тази Политика за поверителност трябва да бъдат докладвани на:

9.4. Настоящата Политика за поверителност е публикувана на страницата на адрес https://gardens-bg.desigusxpro.com/politika.html

Точно сега гледане


краставици

домати

тиква